Dialog z dziełem

W moich pracach nie staram się uzyskać konkretnych odpowiedzi. Mimo tego, iż posiadam sprecyzowane zainteresowania poszukuję nieracjonalnych odpowiedzi. Moją intencją jest zbliżenie się do rzeczywistości w sposób raczej emocjonalny niż racjonalny. Chcę tworzyć obrazy wolne od jednoznacznych wyjaśnień. W moim przekonaniu, dzieło sztuki powinno stymulować widza do osobistego doświadczenia, aby powstał między nimi prywatny dialog. Każde dzieło, które podaje konkretne znaczenie i które wymusza, w ten czy w inny sposób, dojście do tej samej interpretacji, moim zdaniem, nie docenia zarówno widza jak i samej sztuki. Moją kreacją artystyczną chcę prowokować, w indywidualny sposób, do przemierzenia dzieła w poszukiwaniu własnych idei i emocji.

...... 

El diálogo con la obra

Con mis obras no trato de obtener respuestas concretas. Aunque tengo intereses definidos, lo que busco son respuestas irracionales. Mi intención es la de acercarme a la realidad de un modo más emocional que racional. Me interesa sobretodo crear obras libres, de significados abiertos. A mi juicio, una obra de arte debe de estimular en el espectador una experiencia personal, para que surja un diálogo privado entre ambos. Toda obra que ofrece un único significado y obliga a llegar de un modo u otro a una misma interpretación, en mi opinión, infravalora tanto al espectador como al arte. Con mi creación artística busco provocar de manera individual para que se recorra la obra en busca de ideas y emociones propias.