Transformacja ciała

Interesuje mnie cielesność człowieka. Bardzo ważna w mojej sztuce jest eksploracja wizualna ciała postaci. W tym celu stosuję różnego rodzaju transformacje, mniej lub bardziej widoczne w zależności od dzieła. Interesuje mnie poszukiwanie czystej ekspresji plastycznej, ale próbuję też zrozumieć czym jest ciało poprzez jego wizualne przekształ- cenie. Kwestionując wygląd fizyczny kwe- stionuję także stereotypy piękna które moim zdaniem są narzucone. Stałym elementem mojej twórczości jest poszukiwanie znaczenia piękna fizycznego w pełniejszym i mniej racjonalnym wymiarze.
Używam rożnych poziomów transformacji aby osiągnąć odmienne rezultaty wizualne, które mogłyby sprowokować do refleksji nad ludzkim ciałem.

 …...

La transformación corporal

De la existencia del ser humano me interesa también su corporalidad. Considero de gran importancia en mi arte la exploración visual del cuerpo. Con este fin aplico distintas transformaciones, en un mayor o menor grado, dependiendo de la obra. Mis motivaciones son varias; por un lado busco la pura expresión plástica, pero también tengo la intención de explorar el aspecto físico de las personas. Intento entender qué es un cuerpo mediante su transformación visual. Al cuestionar su aspecto cuestiono al mismo tiempo los estereotipos de belleza, los cuales considero que son impuestos. Es constante en mi trabajo la búsqueda de un significado más amplio y menos racional de la belleza física. Utilizo diferentes niveles de transformación para obtener distintos resultados visuales, con las que ampliar la consciencia sobre el cuerpo humano.