Człowiek, jako temat przewodni

Głównym elementem mojej sztuki jest czło- wiek i z nim związane są wszystkie tematy moich prac.
Szczególnie interesuje mnie wpływ zwykłych ludzi na historię. Przeważnie wydaje nam się, że „zwykły” człowiek nie może wpłynąć na bieg wydarzeń a jedynie odczuwa ich konsekwencje, że nie jest ich uczestnikiem i w związku z tym jego życie nie ma większej wartości.
Jestem innego zdania. Uważam że indywidualna historia każdej osoby niesie za sobą duże znaczenie. Zwykle jednostka nie ma możliwości ustanawiania przepisów prawa ale może przecież stwarzać własne normy, które często są  ważniejsze.
Kreując swoją wewnętrzną rzeczywistość i postępując zgodnie z własnymi impulsami czy przemyśleniami nadaje kształt swojej egzystencji, mogąc tym samym wpłynąć na swoje otoczenie. Myślę, że zbiór tych indywidualnych historii tworzy własny ekosystem na marginesie tego, co uznajemy za oficjalne i zawiera w sobie siłę i piękno a także wielką tajemnicę.
Człowiek nie potrzebuje nadzwyczajnych zdol- ności aby, w dużym stopniu, uwarunkować swój świat i związane z nim wydarzenia.
Każda osoba żyje w swojej własnej rzeczy- wistości i patrzy z własnego punktu widzenia.
Uważam, że to co nadzwyczajne istnieje w na- szym umyśle, a dokładniej, w naszej zdolności do zróżnicowania sposobu w jaki percypujemy to co nas otacza. Myślę, że sztuka odgrywa tutaj ważną rolę. Według mnie, jej celem jest eksploracja percepcji rzeczywistości poprzez jej transformację. Zmieniając normy tego co znane poszerzamy granice świadomości i tym samym zdolność do projekcji naszej egzystencji. Rzecz jasna, w przypadku każdego indywiduum, wyniki będą różne, gdyż każdy umysł definiuje rzeczywistość w inny sposób, stąd też moje zdanie, iż funkcją sztuki nie jest uzyskanie wyłącznych odpowiedzi lecz zadanie otwartych pytań, które poszerzą naszą zdolność do interpretacji rzeczywistości na własny sposób.
Materiałem dla mojej twórczości są ludzie, ponieważ chcę zastanowić się nad byciem człowiekiem i mnogością rodzajów egzystencji oraz sposobów percepcji. Fascynuje mnie również to, co ukryte jest w naszym umyśle. Próbuję zmierzyć się z tymi tematami w for-mie wizualnej, poprzez rysunki i obrazy, nie szukając odpowiedzi ale odczuć. 

......

El ser humano como tema central

El elemento central de mi arte es el ser humano. Me interesan las personas que no tienen poder o fama, ya que las considero la verdadera esencia de toda nuestra historia. Pero de forma general se tiene la sensación de que un ser humano “común” es incapaz de marcar el rumbo de los acontecimientos, que unicamente recibe sus consecuencias, que no es partícipe de ellos y debido a esto su vida no tiene demasiado valor. En contra de eso pienso que la historia particular de cada persona supone una gran relevancia; a pesar de no ser quien dicta las leyes puede crear normas personales, que en muchas ocasiones son más importantes. Al crear su realidad interior y actuar según sus propios impulsos o razonamientos da forma a su existencia, pudiendo llegar a influir en su entorno. Creo que el cúmulo de historias individuales crea un ecosistema propio al margen de lo oficial y entraña un poder y una belleza superior, al mismo tiempo que un gran misterio.
El ser humano no necesita de capacidades extraordinarias para, en gran medida, condicionar su mundo y los hechos que le acontecen. Cada persona vive en su propia realidad y mira desde una perspectiva personal.
Para mi lo extraordinario está en nuestra mente, concretamente en nuestra capacidad de variar el modo en que percibimos lo que nos rodea. Ahí creo que el arte juega un papel importante, ya que a mi juicio este tiene el fin de explorar la percepción de la realidad a través de su reinterpretación. Al cambiar las normas de lo conocido, expandimos los límites de la conciencia, al mismo tiempo que la capacidad para proyectar nuestra existencia. Obviamente los resultados son diferentes en cada individuo, ya que cada mente define la realidad de forma diferente; en relación a esto, considero también que la función del arte no es la de generar respuestas, sino la de plantear preguntas abiertas, que fomenten nuestra capacidad para entender la realidad de una forma personal.
Trabajo con las personas como materia en mi obra, ya que quiero dialogar con ellas y conmigo mismo. Quiero también conocer más sobre la variedad de tipos de existencia y formas de percepción. Al mismo tiempo que me fascina lo que se encuentra oculto en nuestra mente. Trato de explorar todo esto de manera visual, a través de mis dibujos y pinturas, no buscando respuestas sino sensaciones.