Znaczenie słowa “sztuka”


Obecnie znaczenie słowa „sztuka” gwałtownie się rozcieńcza. Coraz częściej używa się tego terminu do nazywania rzeczy każdego rodzaju ale najpoważniejszym problemem moim zdaniem jest brak argumentów za użyciem takiej nazwy. Uważam, że ta sytuacja może stać się problematyczna, gdyż sprawi, iż pojęcie sztuki nadmiernie się zatrze.
Ważne jest aby każdy artysta ustalił definicję sztuki, choćby w indywidualny sposób, po to aby wiedział mniej więcej po jakim terenie się porusza. Każdy autor powinien być świadomym tego, dlaczego nazywa swoją pracę sztuką.
Ja uważam, iż sztukę definiuje użycie unikalnego języka, który odrzuca dosłowność czy zwykłą opisowość, żeby zbliżyć się do tego, co poetyckie, wyobrażone i fantastyczne; podsu- mowując, charakterystyczne dla sztuki jest przekształcenie esencji i formy rzeczywistości oraz przeciwstawienie się jej konkretnemu charakterowi.

......


El significado de la palabra ''arte''

Actualmente parece como si el significado de la palabra ''arte'' se diluyera a gran velocidad. Cada vez más este término se emplea para denominar toda clase de cosas. Aunque en mi opinión lo más grave es la falta de argumentos para tales denominaciones. Creo que esta situación puede llegar a ser problemática, ya que hará que el concepto de arte se desdibuje extremadamente.
Es necesario que cada artista establezca, aunque sea de manera individual, una definición de lo que es arte, para que tenga medianamente claro en que terreno se está moviendo. Cada autor debería ser consciente de por qué llama arte a su trabajo. Yo personalmente creo que lo que define al arte es el uso de una visión y un lenguaje particular, que se aleja de lo literal y de lo meramente descriptivo, en favor de lo poético, lo imaginativo y lo fantástico; en definitiva, un cambio en la esencia y la forma de la realidad que se opone al carácter concreto de las cosas.